Regulamin serwisu SimplyLease oraz serwisu SimplyLoan
prowadzonych przez
Siemens Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
www.simplylease.pl
www.simplyloan.pl

§ 1. Przedmiot Regulaminu

 1. Regulamin określa zasady prowadzenia przez Siemens Finance Sp. z o.o. serwisów internetowych simplylease.pl oraz simplyloan.pl (dalej jako „Serwisy” ), które umożliwiają:

  • złożenie przez Klienta wniosku o zawarcie umowy leasingu (w przypadku Serwisu SimplyLease) lub umowy pożyczki (w przypadku Serwisu SimplyLoan) z Siemens Finance oraz podjęcie dalszych czynności zmierzających do zawarcia tych umów, jak również podjęcia innych czynności w toku ich wykonywania,

  • dostęp Dostawcy do funkcjonalności Serwisów koniecznych dla wykonania obowiązków i uprawnień wynikających z odrębnej umowy zawartej pomiędzy Siemens Finance i Dostawcą.

 2. Usługi w ramach Serwisów świadczone są wyłącznie na rzecz Użytkowników, tj.:

  • Klientów – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które nie ukończyły 65 r.ż. i mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz spółek prawa handlowego, których siedziba znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Warunkiem świadczenia usług w ramach Serwisów, a w szczególności warunkiem złożenia Wniosku o Leasing lub Wniosku o Pożyczkę, jest prowadzenie działalności gospodarczej na dzień złożenia Wniosku,

  • Reprezentantów – osób fizycznych, które jako wspólnicy spółki osobowej (wspólnik spółki jawnej, partner lub komplementariusz), członkowie zarządu spółki kapitałowej lub prokurenci spółki handlowej reprezentują Klienta oraz są uprawnieni do składania w jego imieniu oświadczeń woli.

  • Upoważnionych osób fizycznych upoważnionych przez Dostawcę – w zakresie dostępu do panelu Serwisów celem realizacji obowiązków i uprawnień Dostawcy ustalonych na podstawie odrębnej umowy zawartej między Dostawcą a Siemens Finance.

 3. Siemens Finance sp. z o.o. nie świadczy usług na rzecz osób będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.

 4. Korzystanie z Serwisów przez Użytkowników, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem, jest nieodpłatne.

 5. Usługi objęte niniejszym Regulaminem świadczone są przez Siemens Finance sp. z o.o. W celu świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem, Siemens Finance z o.o. może korzystać z usług podwykonawców.

§ 2. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej;

 • eFaktura – elektroniczny dokument udostępniany w ramach Konta w postaci pliku, w formacie pdf (Adobe Portable Document Format), stanowiący elektroniczną fakturę VAT w rozumieniu przepisów prawa podatkowego;

 • Klient – usługobiorca Serwisu – SimplyLease lub Serwisu SimplyLoan, który składa za pośrednictwem ww. Serwisów odpowiednio Wniosek o Leasing lub Wniosek o Pożyczkę - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która nie ukończyła 65 r.ż. lub spółka prawa handlowego;

 • Konto – zbiór funkcjonalności udostępniony przez Siemens Finance Użytkownikowi, wspólny dla Serwisu SimplyLease oraz SimplyLoan oraz będący ich częścią; Konto prowadzone jest pod unikalnym identyfikatorem (login), chronionym hasłem dostępu;

 • Obraz dokumentu – elektroniczny dokument udostępniany Klientowi w ramach Konta w postaci pliku, w formacie pdf (Adobe Portable Document Format), związany z zawarciem oraz wykonywaniem Umowy Leasingu lub Umowy Pożyczki, inny niż eFaktura;

 • Platforma – portal internetowy dostępny pod adresem: www.autenti.com, którego administratorem jest Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436998, posiadająca NIP 783-169-32-51 oraz kapitał zakładowy w wysokości 600.000 złotych.

 • Produkt SimplyLease – oznacza środek trwały, oferowany przez Dostawcę za określoną cenę w przedziale od 1.000 zł netto do 50.000 zł netto, który może być przedmiotem Wniosku o Leasing;

 • Produkt SimplyLoan – oznacza środek trwały, oferowany przez Dostawcę za określoną cenę w przedziale od 1.000 zł netto do 200.000 zł netto, który może być finansowany ze środków uzyskanych na podstawie Umowy Pożyczki zawartej przez Klienta z Siemens Finance;

 • Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady korzystania z Serwisów i świadczenie przez Siemens Finance usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.);

 • Reprezentant – usługobiorca Serwisu – osoba fizyczna, która jako wspólnik spółki osobowej (wspólnik spółki jawnej, partner lub komplementariusz), członek zarządu spółki kapitałowej lub prokurent spółki handlowej reprezentuje Klienta oraz jest uprawniona do składania w jego imieniu oświadczeń woli;

 • Serwis SimplyLease – dostępny pod adresem www.simplylease.pl portal, którym administruje i do którego prawa posiada Siemens Finance, a do którego Użytkownicy uzyskują dostęp na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

 • Serwis SimplyLoan – dostępny pod adresem www.simplyloan.pl portal, którym administruje i do którego prawa posiada Siemens Finance, a do którego Użytkownicy uzyskują dostęp na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

 • Serwisy łącznie Serwis SimplyLease oraz Serwis SimplyLoan;

 • Siemens Finance – spółka pod firmą Siemens Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żupniczej 11, kod pocztowy 03-821 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063579, NIP PL 5260208763, o kapitale zakładowym w wysokości 58.500.000,00 zł, która jest usługodawcą Serwisów;

 • Dostawca podmiot prowadzący sklep internetowy lub działalność gospodarczą innego rodzaju, polegającą na oferowaniu Produktów SimplyLease lub Produktów SimplyLoan,

 • Umowa Leasingu – isemna umowa zawierana pomiędzy Siemens Finance a Klientem w wyniku złożenia przez niego Wniosku o Leasing za pośrednictwem Serwisu SimplyLease, na podstawie której Siemens Finance zobowiązuje się nabyć od Dostawcy Produkt SimplyLease i oddać go Klientowi do używania i pobierania pożytków;

 • Umowa Pożyczki – umowa zawierana pomiędzy Siemens Finance a Klientem za pośrednictwem Serwisu SimplyLoan oraz Platformy, na podstawie której Siemens Finance zobowiązuje się przenieść na własność Klienta określoną ilość pieniędzy, w tym w celu finansowania nabycia Produktu SimplyLoan, a Klient zobowiązuje się do ich zwrotu zgodnie z postanowieniami Umowy Pożyczki;

 • Upoważniony –  usługobiorca Serwisów – osoba wyznaczona przez Dostawcę, która uzyskuje dostęp do funkcjonalności Serwisu SimplyLease lub Serwisu SimplyLoan przeznaczonych wyłącznie dla Dostawcy (odrębny panel danego Serwisu), za pomocą których wykonuje w imieniu Dostawcy obowiązki i uprawnienia wynikające z odrębnej umowy zawartej między Dostawcą a Siemens Finance.

 • Użytkownik – Klient, Reprezentant lub Upoważniony;

 • Wniosek – odpowiednio, Wniosek o Leasing lub Wniosek o Pożyczkę;

 • Wniosek o Leasing – wniosek składany drogą elektroniczną przez Klienta, który zmierza do zawarcia Umowy Leasingu pomiędzy Klientem a Siemens Finance;

 • Wniosek o Pożyczkę – wniosek składany drogą elektroniczną przez Klienta, który zmierza do zawarcia Umowy Pożyczki pomiędzy Klientem a Siemens Finance.

§ 3. Zasady korzystania z Serwisów

 1. Siemens Finance zapewnia dostęp do Serwisów w ramach bezpiecznego połączenia, z zastosowaniem bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), szyfrowanego za pomocą klucza o długości 256 bitów opartego o metodę szyfrowania TLS 1.2.

 2. Korzystanie z Serwisów jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacji jego wszystkich postanowień.

 3. Korzystanie z Serwisów możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

  • zastosowania przeglądarek (z włączoną obsługą javascript): Opera wersja co najmniej 36, Firefox wersja co najmniej 46, Chrome wersja co najmniej 50, Safari wersja co najmniej 5.0, Internet Explorer wersja co najmniej 9.0;

  • zastosowania oprogramowania Adobe Acrobat Reader – aktualna wersja możliwa do pobrania pod adresem: http://get.adobe.com/reader;

  • strona internetowa jest optymalizowana od rozdzielczości 1024px.

 4. Użytkownik oświadcza i zobowiązuje się, że jego działania prowadzone w ramach Serwisów będą zgodne z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami, a także, że nie będą naruszać praw i interesów Siemens Finance.

 5. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

  • korzystania z Serwisów w sposób nie zakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

  • niepodejmowania działań takich jak: korzystanie z Kont innych Użytkowników albo udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom; uzyskiwanie dostępu do Serwisów przy pomocy innych środków niż interfejsy udostępnione przez Siemens Finance;

  • niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Użytkowników.

 6. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta z Serwisów w sposób niezgodny z Regulaminem, a w szczególności dopuszcza się działań opisanych w ustępie poprzedzającym, Siemens Finance może niezwłocznie zablokować jego dostęp do Serwisów, ma również prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

 7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w ramach Serwisów przy pomocy swojego Konta, w szczególności ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie operacje, dyspozycje i zlecenia czynności dotyczące Umów Leasingu lub Umów Pożyczki, dokonane przy pomocy swojego Konta.

 8. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Siemens Finance o każdym przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, na adres poczty elektronicznej: [email protected], [email protected] lub pisemnie na adres: Dział Operacyjny Siemens Finance Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa.

 9. Bieżący kontakt Klienta z Siemens Finance w zakresie Serwisów oraz Wniosku, jak również Umowy Leasingu oraz Umowy Pożyczki możliwy jest za pośrednictwem infolinii lub innych funkcjonalności uwidocznionych na stronie głównej lub podstronach każdego z Serwisów.

§ 4 Złożenie wniosku o zawarcie Umowy Leasingu lub Umowy Pożyczki

[Złożenie Wniosku o Leasing w przypadku integracji ze stroną Dostawcy]

 1. Za pomocą funkcjonalności Serwisu SimplyLease zintegrowanej ze stroną internetową Dostawcy, Klient lub Reprezentanci działający w imieniu Klienta mogą zainicjować procedurę złożenia Wniosku o Leasing, wybierając Siemens SimplyLease jako sposób płatności za dany Produkt SimplyLease.

 2. Po wybraniu Siemens SimplyLease jako sposobu płatności, Klient lub Reprezentanci zostaną przekierowani do Serwisu SimplyLease, gdzie wypełnią odpowiednie pola formularza elektronicznego Wniosku o Leasing, wprowadzając m.in. swoje dane osobowe, jak również adres do wysyłki egzemplarza Umowy Leasingu. Sposób wypełnienia formularza został wskazany w kolejnych punktach niniejszego paragrafu.

[Złożenie Wniosku o Pożyczkę lub Wniosku o Leasing w przypadku braku integracji ze stroną Dostawcy]

 1. Procedurę złożenia Wniosku o Pożyczkę inicjuje Upoważniony, a w przypadku Wniosku o Leasing w sytuacji, kiedy nie dokonano integracji Serwisu ze stroną internetową Dostawcy – może zainicjować Upoważniony, poprzez przygotowanie oferty zawarcia Umowy Pożyczki/Umowy Leasingu dla Klienta, zawierającej m.in. informację o Produkcie SimplyLoan/Produkcie SimplyLease, którego nabycie zostanie sfinansowane poprzez Umowę Pożyczki/Umowę Leasingu. Oferta jest przesyłana na adres mailowy podany Upoważnionemu przez Klienta lub Reprezentantów działających w imieniu Klienta.

 2. Klient lub Reprezentanci:

  • w przypadku Wniosku o Pożyczkę - nie mogą samodzielnie dokonać jakichkolwiek zmian w ofercie ani samodzielnie jej przygotować za pomocą Serwisu SimplyLoan. W przypadku chęci dokonania zmian w ofercie, Klient lub Reprezentanci powinni skontaktować się z Upoważnionym, który przygotował ofertę.

  • w przypadku Wniosku o Leasing – mogą samodzielnie dokonywać zmiany w ofercie za pomocą Serwisu SimplyLease.

 3. Za pośrednictwem linku kierującego do oferty, udostępnionego w wiadomości mailowej wysłanej przez Upoważnionego, Klient lub Reprezentanci zostaną przekierowani do Serwisu SimplyLoan lub Serwisu SimplyLease (w zależności od złożonego Wniosku), gdzie wypełnią odpowiednie pola formularza elektronicznego Wniosku o Pożyczkę/Wniosku o Leasing, wprowadzając m.in. swoje dane osobowe. Sposób wypełnienia formularza został wskazany w kolejnych punktach niniejszego paragrafu.

[Wypełnienie formularza]

 1. W ramach formularza elektronicznego, Klient będący osobą fizyczną lub Reprezentanci wyrażają wymagane przez Siemens Finance zgody lub udzielają Siemens Finance upoważnienia do wykorzystania ich danych osobowych we wskazanych w formularzu celach i zgodnie z informacjami podanymi w formularzu.

 2. Adres e-mail oraz numer telefonu podany w formularzu zostaną wykorzystane do założenia Konta

 3. Formularz elektroniczny powinien zostać wypełniony osobiście przez Klienta będącego osobą fizyczną lub osobiście przez każdego z Reprezentantów, zgodnie z zasadami reprezentacji przewidzianymi w umowie spółki lub jej statucie. Nie jest dopuszczalne wypełnienie formularza i udzielenie zgód/pełnomocnictwa/upoważnień przez osobę trzecią, w tym także pracownika Klienta.

 4. Formularz elektroniczny powinien zawierać dane odpowiadające prawdzie.

 5. Wniosek o Pożyczkę lub Wniosek o Leasing zostaje złożony z chwilą potwierdzenia przez Klienta będącego osobą fizyczną lub Reprezentanta poprawności wszystkich danych wprowadzonych do formularza elektronicznego i przejścia do etapu weryfikacji Wniosku.

[Opłata weryfikacyjna]

 1. Po wprowadzeniu danych Klienta lub Reprezentantów do formularza i wyrażeniu zgód/pełnomocnictw/upoważnień, o których mowa w ust. 3 powyżej ([Wypełnienie formularza]), następuje przekierowanie na stronę serwisu transakcyjnego, umożliwiającego dokonanie opłaty weryfikacyjnej.

 2. Celem potwierdzenia poprawności danych Klienta będącego osobą fizyczną lub jego Reprezentantów wskazanych w formularzu, zobowiązani są oni do dokonania za pośrednictwem kanału e-płatności, na którego stronę zostali przekierowani, przelewu weryfikacyjnego w wysokości 1 złotego.

 3. Przelew, o którym mowa w ust. 2 ([Opłata weryfikacyjna]) powinien być dokonany przez:

  • Klienta, będącego osobą fizyczną – z rachunku bankowego, którego ten Klient jest posiadaczem,

  • jednego z Reprezentantów Klienta, będącego spółką prawa handlowego – z rachunku bankowego, którego ten Reprezentant jest posiadaczem.

 4. Przelew weryfikacyjny może zostać dokonany wyłącznie za pośrednictwem kanału e-płatności wskazanego przez Siemens Finance, do którego następuje przekierowanie po złożeniu Wniosku. W szczególności, nie jest możliwe dokonanie płatności przez Klienta lub Reprezentanta za pomocą karty kredytowej bądź za pośrednictwem przelewu bezpośrednio poprzez elektroniczny serwis transakcyjny banku Klienta lub jego Reprezentanta.

 5. Jeśli imię i nazwisko nadawcy przelewu weryfikacyjnego będzie zgodne z danymi Klienta będącego osobą fizyczną lub danymi Reprezentanta wskazanego we Wniosku, nastąpi przekierowanie do kolejnego etapu weryfikacji Wniosku.

 6. W przypadku stwierdzenia przez Siemens Finance, że przelew został dokonany przez osobę inną niż Klient będący osobą fizyczną lub Reprezentant – z rachunku bankowego należącego do innego posiadacza niż Klient będący osobą fizyczną lub Reprezentant, Wniosek zostanie odrzucony, a przekierowanie do kolejnych etapów procedury weryfikacji Wniosku nie nastąpi.

 7. Niezależnie, czy nastąpi przekierowanie do kolejnych etapów weryfikacji Wniosku, Siemens Finance zwróci wartość dokonanej opłaty weryfikacyjnej na rachunek bankowy, z którego została ona dokonana w terminie 7 dni od jej dokonania.

 8. Po uzyskaniu odpowiedniej zgody/upoważnienia/pełnomocnictwa Klienta lub Reprezentanta w  formularzu, następuje procedura automatycznej weryfikacji wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta lub Reprezentanta.

 9. W przypadku uznania, że Klient lub Reprezentant posiada zdolność kredytową pozwalającą na przyjęcie, że należycie i terminowo wykona zobowiązania wynikające z Umowy Leasingu lub Umowy Pożyczki, jego Wniosek zostanie zaakceptowany. W przeciwnym wypadku, jego Wniosek zostanie odrzucony.

 10. W przypadku odrzucenia Wniosku, Klient lub Reprezentant może zgłosić żądanie ponownej weryfikacji zdolności kredytowej poprzez osobę upoważnioną przez Siemens Finance. W tym celu, Klient lub Reprezentant powinien przesłać wiadomość e-mail wskazując na powód odrzucenia Wniosku i wnioskując o przeprowadzenie ponownej weryfikacji zdolności kredytowej. Wiadomość mailowa powinna zostać wysłana pod adres:

[Decyzja w przedmiocie Wniosku]

 1. Klient otrzyma informację o decyzji w przedmiocie Wniosku, po przeprowadzeniu weryfikacji tożsamości oraz weryfikacji zdolności kredytowej na zasadach określonych powyżej, drogą mailową, na adres podany we Wniosku.

 2. W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji i akceptacji Wniosku przez Siemens Finance, Klient powinien podjęć dalsze kroki celem zawarcia Umowy Leasingu ub Umowy Pożyczki, wskazane poniżej, odpowiednio w § 5 (Umowa Leasingu) lub § 6 (Umowa Pożyczki), w terminie 3 dni od momentu otrzymania pozytywnej decyzji. Po upływie tego terminu decyzja wygasa, a w przypadku Umowy Pożyczki Siemens Finance ma prawo zablokować dalsze kroki prowadzące do zawarcia Umowy Pożyczki, co oznacza, że Klient nie ma możliwości podjęcia kroków opisanych w § 5 oraz § 6. Nie wyklucza to złożenia przez niego ponownego Wniosku i ponownego przeprowadzenia procedury opisanej powyżej.

§ 5 Procedura zawarcia Umowy Leasingu

 1. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji w przedmiocie złożonego Wniosku o Leasing, Klient zobowiązany jest do potwierdzenia warunków przedstawionych w projekcie Umowy Leasingu oraz Ogólnych warunkach umowy leasingu poprzez funkcjonalności Konta oraz dokonania zapłaty opłaty manipulacyjnej oraz opłaty wstępnej w wysokościach wskazanych we Wniosku o Leasing, a następnie potwierdzonych w projekcie Umowy Leasingu.

 2. Przelew opłaty manipulacyjnej oraz opłaty wstępnej może zostać dokonany wyłącznie za pośrednictwem kanału e-płatności wskazanego przez Siemens Finance, do którego następuje przekierowanie za pośrednictwem Konta. W szczególności, nie jest możliwe dokonanie płatności przez Klienta przelewem bezpośrednio poprzez elektroniczny serwis transakcyjny banku Klienta.

 3. Opłata manipulacyjna oraz opłata wstępna powinna zostać uiszczona z rachunku bankowego Klienta, a nie rachunku osoby trzeciej lub rachunku Reprezentanta.

 4. Po prawidłowym dokonaniu przez Klienta przelewu opłaty manipulacyjnej oraz opłaty wstępnej, rozpoczyna się proces przygotowania Umowy Leasingu do zawarcia.

 5. W terminie do trzech Dni Roboczych od uiszczenia opłaty manipulacyjnej oraz opłaty wstępnej zostaną dostarczone, za pośrednictwem kuriera na adres Klienta wskazany we Wniosku, dwa egzemplarze Umowy Leasingu, zawierające zatwierdzone przez Klienta za pośrednictwem Konta warunki. Egzemplarze Umowy Leasingu będą podpisane przez osoby upoważnione do działania w imieniu Siemens Finance.

 6. Klient będący osobą fizyczną lub Reprezentanci wskazani we Wniosku o Leasing zobowiązani są przebywać w  terminie, o którym mowa w ust. 5, pod wskazanym we Wniosku o Leasing adresem w  celu zawarcia Umowy Leasingu oraz okazać kurierowi dowód osobisty lub paszport o numerze podanym we Wniosku o Leasing, celem weryfikacji tożsamości Klienta będącego osobą fizyczną lub Reprezentanta.

 7. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wszystkich Reprezentantów, którzy powinni zawrzeć Umowę Leasingu zgodnie z zasadami reprezentacji Klienta, a których dane zostały podane we Wniosku o Leasing.

 8. Po doręczeniu Klientowi Umowy Leasingu i po pozytywnej weryfikacji danych Klienta będącego osobą fizyczną lub Reprezentantów wynikających z dowodu osobistego lub paszportu, Klient, zobowiązany jest niezwłocznie podpisać w obecności kuriera dwa papierowe egzemplarze Umowy Leasingu oraz, w następnej kolejności, potwierdzić odbiór jednego egzemplarza Umowy Leasingu poprzez złożenie podpisu za pomocą urządzenia elektronicznego kuriera, jeśli kurier będzie nim dysponował. Złożenie podpisu przez Klienta na urządzeniu elektronicznym kuriera jest jednoznaczne z tym, że Klient podpisał dwa papierowe egzemplarze Umowy Leasingu i że następnie otrzymał jeden egzemplarz podpisanej przez obydwie strony Umowy Leasingu.

 9. Umowa Leasingu nie może zostać podpisana przez innych Reprezentantów, niż osoby, których dane zostały wskazane we Wniosku o Leasing.

 10. Następujące sytuacje będą uznawane za odmowę zawarcia Umowy Leasingu przez Klienta:

  • odmowa okazania dowodu osobistego lub paszportu o numerze wskazanym we Wniosku o Leasing lub okazanie nieważnego dowodu osobistego lub paszportu,

  • brak obecności Klienta lub Reprezentantów działających w imieniu Klienta pod adresem wskazanym we Wniosku o Leasing, w terminie ustalonym jako termin doręczenia Umowy Leasingu,

  • podpisanie Umowy Leasingu niezgodnie z zasadami reprezentacji Klienta lub przez osoby niewskazane we Wniosku o Leasing jako Reprezentanci działający w imieniu Klienta,

  • odmowa podpisania papierowych egzemplarzy Umowy Leasingu, niezależnie od przyczyny.

 11. W przypadku wystąpienia jednej z sytuacji, o której mowa w ust. 10 powyżej, nie dochodzi do zawarcia Umowy Leasingu, a Siemens Finance uprawniony jest do zatrzymania dokonanej przez Klienta opłaty manipulacyjnej na pokrycie poniesionych kosztów przygotowania projektu Umowy Leasingu oraz dostarczenia jej do Klienta będącego osobą fizyczną albo Reprezentantów.

 12. W przypadku prawidłowego złożenia podpisu przez Klienta będącego osobą fizyczną bądź Reprezentantów w imieniu Klienta, Umowa Leasingu zostaje zawarta, a kurier zostawia jej jeden egzemplarz Klientowi lub Reprezentantom.

 13. Skan podpisanej Umowy Leasingu zostanie udostępniony Klientowi jako Obraz dokumentu za pośrednictwem Konta.

 14. Siemens Finance niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch Dni Roboczych od złożenia podpisów zgodnie z ust. 12 powyżej, składa zamówienie na Produkt SimplyLease do Dostawcy.

 15. Produkt SimplyLease zostanie dostarczony Klientowi przez Dostawcę zgodnie z terminami wskazanymi na jego stronie internetowej oraz na jego odpowiedzialność. Wydanie Produktu SimplyLease Klientowi przez Dostawcę ma skutki jego wydania przez Siemens Finance.

 16. W przypadku braku odbioru Produktu SimplyLease przez Klienta w terminie 14 dni od dnia podjęcia pierwszej próby jego doręczenia przez Dostawcę, Umowa Leasingu zostanie rozwiązana, zgodnie z jej postanowieniami.

§ 6 Procedura zawarcia Umowy Pożyczki

 1. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji w przedmiocie złożonego Wniosku o Pożyczkę, Klient otrzymuje wiadomość mailową wraz z linkiem do Platformy, który umożliwia dostęp do projektu Umowy Pożyczki oraz jego podpisanie przez Klienta oraz Siemens Finance. Link wygasa w terminie wskazanym w § 4 ust. 22.

 2. Klient lub jego Reprezentanci zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem Platformy, której dostawca świadczy na ich rzecz usługi drogą elektroniczną. Dane dostawcy Platformy zostały wskazane w § 2 Regulaminu, w definicji Platformy.

 3. Za pośrednictwem funkcjonalności Platformy, Klient lub Reprezentanci działający w jego imieniu mogą zapoznać się z projektem Umowy Pożyczki oraz go zaakceptować i podpisać.

 4. Klient nie może ingerować w treść projektu Umowy Pożyczki, tj. zmieniać go lub uzupełniać.

 5. Podpisanie Umowy Pożyczki przez Klienta lub jego Reprezentantów odbywa się zgodnie z procedurą dostępną na Platformie i wymaga podania kodu przesłanego w wiadomości sms na numer telefonu podany we Wniosku o Pożyczkę.

 6. Umowa Pożyczki nie może zostać podpisana przez innych Reprezentantów, niż osoby, których dane zostały wskazane we Wniosku o Pożyczkę.

 7. Po podpisaniu Umowy Pożyczki przez Klienta, Umowa Pożyczki jest podpisywana w analogiczny sposób przez reprezentantów Siemens Finance. Umowa Pożyczki zostaje zawarta w momencie złożenia podpisu za pośrednictwem Platformy przez reprezentantów Siemens Finance.

 8. Kopia podpisanej Umowy Pożyczki zostanie udostępniona Klientowi jako Obraz dokumentu za pośrednictwem Konta lub drogą mailową na adres podany we Wniosku.

§ 7 Konto Klienta i dostęp do eFaktur

 1. Klient otrzymuje dane do zalogowania się na jego Konto na adres e-mail oraz numer telefonu podany w formularzu składanego Wniosku o Leasing lub Wniosku o Pożyczkę. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła oraz do jego nieudostępniania.

 2. Konto Klienta umożliwia mu m.in. weryfikację statusu złożonego Wniosku, jak również dalszych etapów prowadzących do zawarcia Umowy Leasingu lub Umowy Pożyczki, a także pozwala na bieżące monitorowanie wykonywania Umowy Leasingu bądź Umowy Pożyczki, w tym dostęp do e-Faktur i Obrazów dokumentów.

 3. Dane elektroniczne będące Obrazami dokumentów oraz eFaktury przechowywane są na serwerach umieszczonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i udostępniane za pośrednictwem Konta.

 4. Przez udostępnianie Obrazów dokumentów oraz eFaktur rozumie się możliwość:

  • podglądu treści Obrazów dokumentów oraz eFaktur lub

  • pobrania Obrazów dokumentów oraz eFaktur

 5. Jakiekolwiek problemy związane z korzystaniem z Konta, w tym w szczególności brak otrzymania e-maila powiadamiającego, brak zalogowania się do Konta lub nieodczytanie Obrazu dokumentu lub eFaktury nie może być podstawą do nieterminowej zapłaty przez Klienta należności.

 6. W sytuacji wyrażenia przez Klienta zgody na udostępnianie eFaktur, Klientowi zostaną udostępnione wszystkie funkcjonalności związane z dostępem do eFaktur.

 7. W sytuacji wyrażenia przez Klienta zgody na udostępnianie eFaktur, faktury papierowe nie będą przesyłane do tego Klienta, z zastrzeżeniem zdania kolejnego. Siemens Finance zastrzega możliwość wystawiania – pomimo wyrażenia przez Klienta zgody na udostępnianie eFaktur – faktur w formie papierowej na żądanie Klienta (np. pierwsza faktura, faktura dokumentująca przeniesienie własności przedmiotu w przypadku SimplyLease), za opłatą administracyjną związaną z dostarczeniem faktury papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego, w wysokości 10 złotych netto.

 8. Klient może udzielić zgody na udostępnianie eFaktur w jeden z następujących sposobów:

  • w formie elektronicznej – podczas składania Wniosku lub w ramach Konta;

  • w formie papierowej – poprzez podpisanie stosownej deklaracji według wzoru wskazanego przez Siemens Finance.

 9. Świadczenie usługi udostępniania eFaktur następuje w kolejnym miesiącu rozliczeniowym po miesiącu kalendarzowym od otrzymania zgody Klienta. W przypadku zgody Klienta wyrażonej podczas składania Wniosku lub w Umowie Leasingu albo Umowie Pożyczki, możliwość udostępnienia eFaktury zostaje aktywowana niezwłocznie.

 10. Klient ma możliwość cofnięcia zgody na udostępnianie eFaktur wyłącznie w odniesieniu do wszystkich umów zawartych pomiędzy Klientem a Siemens Finance. Cofnięcie zgody na udostępnianie eFaktur wymaga złożenia przez Klienta pisemnego oświadczenia i przesłania go na adres: Dział Operacyjny Siemens Finance Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa. Cofnięcie zgody na udostępnianie eFaktur wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty administracyjnej w wysokości 10 zł netto, związanej z dostarczeniem faktury papierowej na adres Klienta za pośrednictwem operatora pocztowego. Opłata administracyjna będzie należna za dostarczenie każdej faktury w formie papierowej.

 11. Siemens Finance zaprzestaje udostępniania eFaktur nie później niż w kolejnym miesiącu rozliczeniowym po miesiącu kalendarzowym od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody Klienta.

 12. Ponowne rozpoczęcie korzystania z eFaktur przez Klienta wymaga złożenia kolejnego oświadczenia (zgody), w sposób zgodny z ust. 8 powyżej.

 13. Każda wystawiona eFaktura oraz każdy Obraz dokumentu jest udostępniany Klientowi w ramach Serwisów. Jednocześnie Klient otrzymuje automatyczne powiadomienie o udostępnieniu eFaktury lub Obrazu dokumentu w ramach Serwisów, wysyłane w formie wiadomości e-mail, na adres poczty e-mail wskazany przez Klienta.

 14. Momentem doręczenia Klientowi eFaktury jest moment udostępnienia eFaktury za pośrednictwem Konta.

 15. Klient jest odpowiedzialny za pobranie dokumentów eFaktur, ich przechowywanie oraz udostępnianie organom podatkowym oraz organom kontroli skarbowej przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.

 16. W okresie korzystania z usługi udostępniania eFaktur Klient jest odpowiedzialny za posiadanie aktywnego i aktualnego adresu poczty e-mail.

 17. Użytkownik ma obowiązek weryfikacji we własnym zakresie prawidłowości wystawienia eFaktur oraz przekazania Obrazów dokumentów.

§ 8. Konto Upoważnionego

 1. Na podstawie odrębnej umowy, zawartej pomiędzy Siemens Finance a Dostawcą oraz w  celu wykonania obowiązków i uprawnień wynikających z tej umowy, Dostawca uzyskuje dostęp do funkcjonalności Serwisów dedykowanych wyłącznie dla Dostawcy.

 2. Dostęp do Serwisów przez Dostawcę odbywa się za pośrednictwem Konta Upoważnionego, którego login i hasło zostanie udostępnione Dostawcy przez Siemens Finance.

 3. Siemens Finance może udostępnić kilka loginów i haseł, umożliwiających korzystanie przez Dostawcę z kilku Kont Upoważnionych.

 4. Ani Dostawca, ani Upoważnieni nie uzyskują dostępu do Kont Klientów.

§ 9. Prywatność

 1. Informacje dotyczące Klientów będących osobami fizycznymi oraz dotyczące Reprezentantów, mające charakter danych osobowych, przetwarzane są przez Siemens Finance – jako administratora danych – w celach związanych ze złożeniem Wniosku o Leasing lub Wniosku o Pożyczkę oraz w celu wykonania czynności niezbędnych do zawarcia tych umów, jak również w celach związanych ze świadczeniem usług objętych Regulaminem.

 2. Informacje dotyczące Upoważnionych przetwarzane są przez Siemens Finance w celach wykonania uprawnień i obowiązków wynikających z odrębnej umowy zawartej z Dostawcą.

 3. Siemens Finance przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.

 4. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia. W  przypadku jednakże usunięcia danych warunkujących korzystanie z jednego z Serwisów lub usług określonych w niniejszym Regulaminie osoba ta traci możliwość korzystania z nich.

 5. Siemens Finance wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z  korzystaniem z Serwisów przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia w szczególności, że jego konto jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawny login i przyporządkowane mu hasło.

§ 10. Zasady odpowiedzialności

 1. Siemens Finance ponosi odpowiedzialność wyłącznie za nieprawidłowe działanie Serwisów powstałe z winy umyślnej.

 2. Możliwość korzystania z Serwisów uzależniona jest od dostępności i jakości połączeń transmisji danych między Użytkownikiem a dostawcą usług transmisji danych, z którego łącz korzysta Użytkownik i innych, na które Siemens Finance nie ma wpływu. Siemens Finance nie ponosi odpowiedzialności za problemy i ograniczenia z tym związane.

 3. Siemens Finance nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niedostarczenia wiadomości e-mail lub sms, wynikające z problemów i ograniczeń po stronie Użytkownika, operatora poczty e-mail lub operatora telefonicznego (np. związanych z określoną konfiguracją poczty e-mail lub zasad odbierania).

 4. Siemens Finance nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania przez Użytkownika nieprawidłowego adresu poczty e-mail lub numeru telefonu.

 5. Siemens Finance nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowego działania Platformy.

 6. Siemens Finance nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieznajomości Regulaminu przez Użytkownika.

§ 11. Reklamacje

 1. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Siemens Finance w następującej formie:

  • pisemnie – osobiście w siedzibie Siemens Finance albo listownie na adres siedziby Siemens Finance;

  • ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu 22 870 86 81 (wybierając tonowo 7) albo osobiście do protokołu w siedzibie Siemens Finance.

 2. Reklamacja powinna zawierać wskazanie:

  • danych niezbędnych do ustalenia osoby składającej reklamację, w tym adresu korespondencyjnego,

  • zastrzeżenia co do usług/i oferowanych/ej przez Siemens Finance,

  • ewentualnego roszczenia Użytkownika.

 3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Siemens Finance. Użytkownik będzie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Siemens Finance listem poleconym.

 4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, odpowiedź na reklamację będzie wysłana w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia otrzymania przez Siemens Finance reklamacji.

§ 12. Rezygnacja z korzystania z Serwisów

 1. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu SimplyLease lub SimplyLoan poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i przesłanie go na adres: Dział Operacyjny Siemens Finance Sp. z  o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa. Rezygnacja z korzystania z Serwisów jest skuteczna na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Siemens Finance otrzymał oświadczenie Klienta o rezygnacji.

 2. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z SerwisuSerwisów, a Siemens Finance może zaprzestać świadczenia usług w ramach Serwisów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy pomimo wezwania do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w wezwaniu terminu, druga strona nadal narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

 3. Dodatkowo, Siemens Finance może zaprzestać świadczenia usług w ramach Serwisu,Serwisów w każdym czasie i z dowolnych przyczyn. Zaprzestanie świadczenia usług w ramach Serwisów jest skuteczne na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Siemens Finance zawiadomił o tym Klientów w formie poczty e-mail, na adres e-mail wskazany przez Klientów.

 4. W przypadku, kiedy w toku realizacji Umowy Leasingu, Siemens Finance zaprzestanie świadczenia usług w ramach Serwisów, niezależnie od jednej z przyczyn wymienionych powyżej, Klient utraci dostęp do Obrazów dokumentów oraz eFaktur i od momentu zaprzestania świadczenia usług w ramach Serwisów, będzie otrzymywał od Siemens Finance faktury VAT w formie tradycyjnej.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu lub umów zawieranych na podstawie Regulaminu będą w pierwszej kolejności rozstrzygane na drodze polubownej.

 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Regulaminu lub umów zawieranych na podstawie Regulaminu jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Siemens Finance.

 3. Siemens Finance zastrzega, że Serwisy, a w szczególności ich funkcjonalności oraz rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach niej treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje stanowią przedmiot praw wyłącznych Siemens Finance.

 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

 6. Użytkownicy zostaną poinformowani o każdej zmianie Regulaminu.

 7. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie www.simplylease.pl oraz www.simplyloan.pl Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2018 r.

Potrzebujesz pomocy? Zamów bezpłatny kontakt!